Przedszkole nr 225 w Warszawie

Roczny Plan Pracy Przedszkola nr 225 na rok szkolny 2019/20

Plan  przyjęty Uchwałą  Rady Pedagogicznej z dnia 16.09.2019 r.

Zaopiniowany przez Radę  Rodziców Uchwałą  z dnia 30.09.2019 r.

 Plan pracy opracowywano na podstawie:

I.   Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/20

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

II. Wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego do realizacji w roku szkolnym 2018/19

1.Przyjęta organizacja nauki języka obcego w przedszkolu wymaga doskonalenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w takim stopniu, aby każdy nauczyciel mógł samodzielnie realizować podstawę programową w zakresie nauczania języka obcego. Z uwagi na to, że przyjęte rozwiązanie ma charakter długofalowy, nauczanie języka obcego odbywa się z udziałem nauczyciela specjalisty, natomiast zadaniem nauczycieli wychowania przedszkolnego  jest utrwalanie wiedzy i umiejętności językowych dzieci w trakcie codziennych zabaw. Rekomenduje się dalsze doskonalenie nauczycieli w realizacji projektu Bilingual Future i realizację programu we wszystkich grupach wiekowych.

 2. Nauczyciele poszczególnych grup oraz specjaliści prowadzą dokumentację przebiegu nauczania, w szczególności dzienniki zajęć grupowych i indywidualnych, zgodnie z obowiązującymi w przedszkolu procedurami. Rekomenduje się dalsze doskonalenie nauczycieli stażystów i kontraktowych w zakresie umiejętności prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w tym zapisów w dzienniku.

3. W grupach II – V należy zorganizować zajęcia uczące dzieci odpowiedzialności i bezpiecznego korzystania ze sprzętu multimedialnego i internetu.

4. Dzieci w toku codziennych zajęć są wdrażane do samodzielność  min. podczas posiłków oraz udzielanie jest im prawo do ewaluacji zajęć. Opinie dzieci  uwzględniane są w pracy własnej nauczyciela. Rekomenduje się kontynuowanie podjętych działań.  

5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli potwierdza wykorzystywanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi . W celu dalszego stymulowanie rozwoju dzieci rekomenduje się wdrażanie metody projektów badawczych oraz prowadzenie zajęć z sensoplastyki w pracy dydaktycznej nauczycieli.

6.Systematyczne prowadzenie obserwacji pedagogicznych dzieci  prowadziło do wczesnego rozpocznie u dzieci dysharmonii rozwojowych. Dzieciom tym udzielana była  pomocy psychologiczno-pedagogiczna. Skuteczność pracy nauczycieli i specjalistów powodowała bardzo dobre przygotowanie dzieci do szkoły potwierdzone wynikami diagnozy gotowości szkolnej oraz opiniami rodziców. Wskazane jest dalsze wykorzystywanie jej wyników do indywidualizowania pracy.

 III. Koncepcja rozwoju i funkcjonowania przedszkola

 

Zadanie 1.

Przedszkolak dobrze wie, co jest zdrowe, a co nie – promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, profilaktyka uzależnień.

Liderzy zadania: Małgorzata Białkowska, Natalia Iwkowicz, Małgorzata Pietraszak

Realizatorzy zadania: dyrektor, nauczyciele grup, instruktor umuzykalnienia, instruktor gimnastyki korekcyjnej, psycholog.

Sposoby realizacji:

1. Zorganizowanie zajęć edukacyjnych „Wiem, co jem” we wszystkich grupach.

2. Powitanie jesieni – szukanie pierwszych oznak jesieni oraz udział w akcji „Sprzątanie świata”.

3. Zorganizowanie zajęć edukacyjnych we współpracy z Policją i Strażą Miejską.

4. Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF oraz  „Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę”.

5. Rozumienie konieczności ochrony przyrody - szanowanie przyrody w najbliższym otoczeniu, oszczędne gospodarowanie energią elektryczną, wodą, ograniczanie ilości śmieci, segregowanie śmieci.

6. Czynne uczestnictwo w działaniach na rzecz ochrony przyrody - sprzątanie terenu wokół przedszkola, pomoc w sadzeniu krzewów i kwiatów, zbiórka baterii z firmą REBA, kształtowanie nawyków oszczędzania wody i energii elektrycznej.

7. Realizacja programów promujących zdrowie oraz profilaktyki uzależnień:

- Mamo, tato wolę wodę – wszystkie grupy,

- Więcej wiem, mniej choruję – wszystkie grupy,

- Czyste powietrze wokół nas – starsze grupy,

Necio.pl

8. Zorganizowanie Zimowej Olimpiady Przedszkolaków, zaproszenie do udziału uczniów klasy pierwszej SP 175.

9. Uczestnictwo dzieci z grupy Mądre Sowy w Sportowej Olimpiadzie Przedszkolaków.

10. Codzienne przebywanie na powietrzu – spacery, zabawy i ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzu o każdej porze roku.

11. Zakup nowych przyborów do zabaw ruchowych w ogrodzie przedszkolnym.

12. Prowadzenie zabaw i ćwiczeń z wykorzystaniem różnych metod i form ruchu (B. Strauss, V. Sherborne, Klauza, opowieść ruchowa, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, taniec, improwizacja ruchowa, inscenizacja, pantomima itp.).

13. Zorganizowanie „Zielonego ogródka” (wczesną wiosną) – sadzenie cebuli i pietruszki w doniczkach, sianie rzeżuchy oraz innych nowalijek.

14. Podczas omawiania tematu dotyczącego zasad zdrowego żywienia wykorzystać książkę pt.,, Basia i gotowanie’’.

15. Przeprowadzić zajęcia savoir vivre spożywania posiłków.

16. Zgromadzenie sprawdzonych przepisów na surówki i sałatki rodzinne – przygotowanie książeczki Zdrowe i pyszne surówki i sałatki – wprowadzanie wybranych do jadłospisu przedszkolnego

17. Zorganizowanie w grupach spotkań z osobami wykonującymi zawody związane z ochroną zdrowia (lekarz, pielęgniarka, dietetyk, psycholog itp.).

18. Zorganizowanie zajęć kulinarnych w grupach – projekt Mały kucharz.

19. Wykonanie plakatów promujących zdrowie – urządzenie wystawy z okazji Światowego Dnia Zdrowia (7 kwietnia).

20. Wyrabianie nawyków dot. dbania o własne zdrowie (częste mycie rąk, mycie zębów, spożywanie surówek i sałatek, korzystanie z chusteczek higienicznych itp.).

21. Zorganizowanie spotkania dla rodziców z psychologiem na temat „Bezpieczne dziecko w Internecie”.

22. Zorganizowanie zajęć z dziećmi dotyczących korzystania z urządzeń multimedialnych.

Zadanie 2.

W przedszkolu z Basią -  wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Liderzy zadnia: Andżelika Trzcińska, Weronika Rońda, Monika Górecka, Weronika Kukawska.

Realizatorzy zadania: dyrektor, nauczyciele grup.

Sposoby realizacji:

1. Zaproszenie do przedszkola autorki książek ,,Basia’’- 9.12.2019 r., 17.12.2019 r.

2. Organizowanie imprezy przedszkolnej -  Basiowy Bal Pasiastych - marzec 2020 r.

3. Wykorzystanie w pracy dydaktycznej autorskich scenariuszy opracowanych w ramach projektu ,,W przedszkolu z Basią’’.

6. Czytanie dzieciom książek z serii ,,Basia i …’’ wprowadzających w świat życia dorosłego.

7. Kultywowanie świąt i tradycji włączając czytanie książek ,,Basia i Boże Narodzenie’’, ,,Basia i Dziadkowie’’, ,,Basia i nowy braciszek’’.

8. Zorganizowanie zajęć w ogrodzie przedszkolnym na podstawie książki ,,Basia i biwak’’ – wzbogacenie tematu o informacje przyrodnicze oraz zagadnienia dotyczące konieczności szanowanie przyrody.

9. Podczas realizowania tematów dotyczących przedszkola, wykorzystanie historii bohaterów przedstawionych w książkach ,,Basia i przedszkole’’, ,,Basia i taniec’’, ,,Basia i bałagan’’.

10. Nauka dzieci tolerancji, akceptacji, nie wywyższania się na podstawie motywów książek pt.,, Titi’’, ,,Basia i alergia’’, ,,Basia i pieniądze’’.

11. Kształtowanie postawy opiekuńczości wobec zwierząt  - spotkania z weterynarzem, wizyta w lecznicy, zajęcia z wykorzystaniem opowiadania ,,Basia i upał w zoo”.

Zadania 3.

Zabawy z matematyką – rozwijanie kompetencji matematycznych i przyrodniczych dzieci.

Liderzy zadania: Alicja Bochenek, Irena Wojciechowska, Anna Czechowicz.

Realizatorzy zadania: dyrektor, nauczyciele grup.

Sposób realizacji:

1. Wykorzystanie w pracy dydaktycznej z dziećmi scenariuszy zajęć Małgorzaty Skury i Michała Lisickiego zebranych w książkach: „Rozwój myślenia Logicznego i matematycznego u przedszkolaków”, „Myślenie matematyczne” oraz propozycji zabaw wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, „Dziecięca matematyka 20 lat później” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, „Gry matematyczne” M. Dąbrowskiego oraz „ Kodowanie na dywanie w przedszkolu, w szkole i w domu” A. Świeć.

2. Kontynuacja innowacji „ LOGIGRY”- rozwijanie inteligencji logiczno – matematycznej dzieci”. – z wykorzystaniem Logigramu ( realizowane w małych grupach 1 w tygodniu).

3. Udział dzieci 5-6 letnich w zajęciach szachowych.

4. Nauka kodowania z wykorzystaniem mat edukacyjnych oraz pomocy  EduSens oraz Moje Bambino

4. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik.

5. Organizowanie wycieczek i spacerów przyrodniczych - wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie, Łazienek Królewskich, Lasu Kabackiego.

6. Organizowanie zajęć przyrodniczych w ogrodzie przedszkolnym – wykorzystanie narzędzi ogrodniczych dla dzieci.

7. Kącik badacza – organizowanie zajęć w zakresie empirycznego poznawanie świata – doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze z dziećmi

- wykorzystanie zakupionych pomocy przydatnych przy prowadzeniu obserwacji ( organizacja zajęć w grupie). Wyhodowanie szczypiorku, rzeżuchy. 

8. Zajęcia integracyjne – włączanie w zajęcia z rodzicami treści matematycznych.

9. Przedszkole w kwiatach – akcja przyrodnicza we współpracy z rodzicami. Rodziny konkurs na plakat „Przedszkole w kwiatach”.