Przedszkole nr 225 w Warszawie

Promocja zdrowia

Działania z zakresu promocji zdrowia w Przedszkolu nr 225

w Warszawie

NAUCZYCIELE PODEJMUJĄ LICZNE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU PROMOCJĘ ZDROWIA:

 1.We wszystkich grupach w latach 2011-2018 realizowane było zadanie  „Chcę być zdrowy  i wesoły”. Zadanie to jest corocznie wzbogacane o nowe treści i kontynuowane także w tym roku szkolnym.

2.Realizujemy „Program wspierania edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy”  moduł: „Zdrowy styl życia”.

3.Ściśle współpracujemy z pielęgniarką zatrudnioną w naszym przedszkolu, która prowadzi zajęcia dla dzieci dotyczące zdrowia, dokonuje przeglądów czystości oraz aktualizuje wiedzę pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

4.Posiłki przygotowujemy zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia i programu dotyczącego zdrowego odżywiania i zwalczania otyłości u dzieci. W naszym jadłospisie stosujemy rekomendacje  zawarte w publikacjach Instytutu. Podajemy dzieciom codziennie owoce i warzywa. Raz w tygodniu posiłek jest podawany w postaci „szwedzkiego stołu” – dzieci same komponują kanapki.

5. Organizujemy szkolenia dla rodziców „Sposób na niejadka, czyli o zdrowym odżywianiu dzieci” prowadzone przez dietetyka.

 6.Dzieci mają stały dostęp do wody mineralnej w salach.

7.Dzieci codziennie przebywają na świeżym powietrzu (wyjątek – ekstremalna pogoda lub smog).

8.Nauczyciele prowadzą codziennie zabawy ruchowe i wg. metodyki w grupie III i IV ćwiczenia gimnastyczne. Mamy dobrze wyposażenie w przybory gimnastyczne.

9.Ponadto w poszczególnych grupach wiekowych nauczyciele podejmują różnorodne działania mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia:

 • Ustalenie zasad bezpieczeństwa zabaw w sali i ogrodzie przedszkolnym, bezpieczeństwo poruszania się w budynku, nieoddalanie się poza wyznaczony teren bezpiecznego korzystania z zabawek, narzędzi i przyborów plastycznych.
 • Uświadamianie potrzeby zgłaszania nauczycielowi dolegliwości i złego samopoczucia u siebie i innych, ochrona miejsc skaleczonych przed zabrudzeniami.
 • Przestrzeganie zakazu wkładania małych przedmiotów i roślin do uszu, nosa, ust, kontaktu ze środkami chemicznymi, samodzielnego zażywania lekarstw, używania gwiazdek elektrycznych i sprzętu domowego zasilanego prądem.
 • Opanowanie umiejętności prawidłowej postawy ciała podczas stania, chodzenia, siedzenia na krzesełku i na dywanie.
 • Mycie rąk z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności i w określonych sytuacjach (przed jedzeniem, po załatwianiu się, po zabawie ze zwierzętami, po zabawie zabawkami, po przyjściu z ogrodu, po zajęciach plastycznych itp.).
 • Nauka prawidłowego czyszczenia nosa z wykorzystaniem chusteczek higienicznych.
 • Zachęcanie do jedzenia wszystkich potraw. Zwracanie uwagi na prawidłowe odżywanie i przeżuwanie jedzenia.
 • Poznanie zasad i etapów mycia zębów.
 • Zwracanie uwagi na mówienie umiarkowanym głosem.
 • Kształtowanie nawyku poprawiania wyglądu ubrania (np. przebieranie w przypadku zabrudzenia, zalania).
 • Ubieranie się odpowiednio do pogody i pory roku.
 • Codzienne wietrzenie pomieszczeń (w miesiącach chłodnych podczas nieobecności dzieci w sali).
 • Codzienne uczestnictwo dzieci w zabawach ruchowych z elementami rozwijającymi różne partie ciała i ogólną sprawność fizyczną – organizowanych dla całej grupy.
 • Samodzielne zabawy ruchowe/indywidualne lub w małych zespołach zgodne z zainteresowaniem i doświadczeniem dziecka.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym umożliwiające dzieciom różnorodne formy ruchu.
 • Ruch i taniec przy muzyce, pozwalający na wyrażenie własnej indywidualności.
 • Udział w opowieściach ruchowych (na tle bajki, opowiadania i piosenki).
 • Poznanie zasad oglądania książek z zachowaniem higieny wzroku (w miejscu dobrze oświetlonym).
 • Spotkanie ze zwierzętami (jeż, kot i in.) – zachowania obronne w przypadku zagrożenia i ataku.
 • Poznanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.
 • Uwrażliwianie na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznanymi osobami oraz zakaz wychodzenia z przedszkola z obcą osobą.
 • Organizowanie i umożliwienie dzieciom odpoczynku, stosowanie technik relaksacyjnych, zabaw wyciszających.
 • Picie wody – w zależności od potrzeb dzieci.
 • Udział dzieci w próbnej ewakuacji podczas alarmu przeciwpożarowego.
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa poza przedszkolem, między innymi podczas jazdy autokarem.