Przedszkole nr 225 w Warszawie

Organizacja Przedszkola

Przedszkole Nr 225 jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa, a organem pełniącym funkcję  wykonawczą Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest  Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32.

 Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2019 r. poz.2248 ze zm.) i rozporządzeń do tej ustawy.

2. Statutu Przedszkola Nr 225.

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa.

1.   W przedszkolu mamy  125 miejsc dla dzieci.

2.  W przedszkolu łącznie jest pięć oddziałów dzieci według zbliżonego podziału wiekowego z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań  i uzdolnień.

3.   Rekrutacja odbywa się na zasadzie ogólnej dostępności w terminie i według harmonogramu ogłaszanego corocznie przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

4.   Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programami  wychowania przedszkolnego rozszerzającymi treści.

5.   Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednimi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

6.   Przedszkole organizuje dla wychowanków różnorodne wycieczki krajoznawcze dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

7.   Przedszkole organizuje koncerty muzyczne, spotkania teatralne oraz uroczystości okazjonalne, które opłacane są z funduszy Rady Rodziców.

8.   Dzieciom zapewnia się możliwość udziału w zajęciach dodatkowych zgodnych z oczekiwaniami rodziców.

Do realizacji celów i zadań statutowych placówka posiada:

·        sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,

·        gabinet logopedyczny i metodyczny,

·        pomieszczenia sanitarne,

·        pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,

·        blok żywieniowy,

·        szatnie dla dzieci,

·        szatnie personelu,

·        plac zabaw z urządzeniami terenowymi do zabawy dzieci.

Jesteśmy przedszkolem nastawionym na twórczy rozwój dziecka:

 • stwarzamy naszym wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości,
 • kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności, 
 •  rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym,
 • pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć,
 • traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo,
 • umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki organizując różnorodne formy współpracy.

W organizacji procesu edukacyjnego:

 • preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka, wykorzystujemy elementy koncepcji pedagogicznych m. in. C. Freineta, pedagogikę zabawy, metodę projektów badawczych,
 • wspieramy rozwój dziecka na bieżąco diagnozując jego osiągnięcia,
 • indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności  i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu,
 • stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań,
 • przestrzegamy praw dziecka oraz upowszechniamy wiedzę o tych prawach,
 •    dbamy o wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną stale doskonalącą swój warsztat pracy.

Nasze przedszkole to miejsce przyjazne dziecku!