Przedszkole nr 225 w Warszawie

Czerwiec gr. V

CO CIEKAWEGO W CZERWCU?       Zajęcia reakreacyjne dla dzieci – Lato w Bibliotece 2018 – Biblioteka Miejska Knurów

LATO - CZAS ZABAWY

 • wprowadzenie pojęcia szczęście rozumianego jako odczuwanie radości z życia; kształtowanie postawy otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi; uświadamianie sobie, że każdy człowiek przeżywa różne emocje,
 • poszerzanie słownika dzieci o pojęcia związane ze słońcem, światłem; doskonalenie umiejętności czytania; rozwijanie logicznego myślenia,
 • doskonalenie umiejętności sprawnego dodawania i odejmowania oraz kodowania
  i dekodowania informacji,
 • ; kształtowanie sprawności manualnej, grafomotorycznej, umiejętności komponowania elementów oraz myślenia przyczynowo-skutkowego.

Działania szczegółowe:

„Wesołe kolory” – zabawa manualna. Wyklejanie kolorowym papierem konturów liter w napisie SZCZĘŚCIE.

„Szczęście” – rozmowa o szczęściu na podstawie opowiadania „Mówka i słoń” J.M. Chmielewska

„Szczęśliwi czasu nie liczą” – zabawy z zegarem: „Zegary”- zabawa konstrukcyjna, „Która godzina” – zabawy z zegarem.

„Długie i krótkie dni” – rozmowa na podstawie wiersza „Słońce” B. Forma.

„Wysoko i nisko” – doświadczenie, działanie dzieci. Porównywanie długości.

„Kto lubi słońce?” – zabawa językowa. Wykonanie zadań z KP4.34 – ćwiczenia w czytaniu, budowanie wypowiedzi, wycinanie i naklejanie, kolorowanie według wzoru.

Paca plastyczna na podwórku - „Cień”- jedno dziecko przybiera pozę, drugie dziecko odrysowuje cień.

„Matematyczne zagadki” – zabawa matematyczna. Odczytywanie kodu-przykład Planeta Dzieci s. 139- dobranie poziomu trudności

„Na łące”-zabawa słownikowa. Zagadki. Dzieci odgadują zagadkę, poprzez położenie klocka na odpowiednim zdjęciu.

„Łąka” – rozmowa z na podstawie wiersza „Łąka” M. Strzałkowska połączona z działaniem plastycznym. Wykonanie źdźbła trawy oraz malowanie kwiatów. Praca w grupach.

„Nasza łąka” – zabawa z kodowaniem. Poruszanie się po planszy zgodnie z instrukcją. Wchodzenie na konkretne pola.

„Co słychać na łące?” – zabawy muzyczno-ruchowe: „Wyprawa” – zabawa ruchowo- rytmiczna”, „Taniec żab i motyli” – improwizacja ruchowa, „Motyle i żaby” – różnicowanie barwy dźwięku, „Ślady”- integracja muzyki z plastyką, „Stonoga” – zabawa taneczna przy piosence.

„Kolorowa łąka” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna w zespołach: „Mniszki lekarskie”, „Gąsienice”, „Ślimaki”.

„Podaj dalej” – zabawa słuchowa. Wymyślanie wyrazu, wyróżnianie ostatniej głoski, wymyślanie słowa na dalą głoskę.

Przygotowywanie przedstawienia na zakończenie roku szkolnego pt. „Jak Wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek” . Nauka tekstu, piosenek.

 IDZIE LATO PRZEZ ŚWIAT

 • wprowadzenie nazw roślin i zwierząt zamieszkujących staw; kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci; uświadamianie znaczenie i roli stawu dla życia zwierząt i człowieka,
 • poszerzanie słownika czynnego dzieci o pojęcia związane z zawodem pszczelarza; rozwijanie umiejętności budowania logicznej i poprawnej wypowiedzi oraz argumentowania swojego zdania,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania, porządkowania zgodnie z rosnącą liczbą elementów,
 • wprowadzenie pojęć pszczoła miodna, pszczoła murarka; poznanie życia i zwyczajów pszczół,
 • budzenie zaciekawienia zjawiskami przyrodniczymi związanymi z pogodą; uświadamianie znaczenia szczęścia dla wszystkich istot żywych.

Działania szczegółowe:

„W stawie” – zabawa językowa z czytaniem. Czytanie globalne. Budowanie krótkich wypowiedzi na temat tego, co widać na ilustracji.

„Ryby, żaby i raki” – słuchanie wiersza, rozmowa na podstawie treści Jana Brzechwy. „Zróbmy coś” – zabawa ruchowa do wiersza.

„Zagadki z kratki”- zabawa z kodowaniem. Dzieci odczytują kolejne cyfry i kolorują właściwe kratki w rzędzie na wskazany kolor.

„Tajemniczy ktoś” – zabawa językowa. Rozpoznawanie zawodu na podstawie akcesoriów.

„Z pszczelarzem w pasiece” – rozmowa z dziećmi na temat pracy pszczelarza. Oglądanie filmu dotyczącego budowy ula, pracy pszczół, zajęć i stroju pszczelarza.

„Idę do pasieki” – zabawa słownikowa. Układanie zagadek.

„Szczęśliwe pszczoły” – rozmowa z dziećmi na temat ochrony pszczół.

„Pszczoły” – zabawa konstrukcyjna.

„Ile uli mam w pasiece?” – zabawa na koncentrację z elementem liczenia.

„W ulu” – zabawy matematyczne: „Ile brakuje?” – uzupełnianie osi liczbowej, „Ile pszczół w ulu?” – przeliczanie, „Praca wre” – dodawanie i odejmowanie. Wykonanie zadań z KP4.39 – ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 10, kolorowanie według wzoru.

„W ulu” – rozmowa z dziećmi na temat produktów pochodzenia pszczelego. Oglądanie filmu z zasobów własnych N. lub zasobów internetowych dotyczących rodzajów uli, życia w ulu, produktów pochodzenia pszczelego.

„Ciastka z miodem i ziarnami” – działanie dzieci. Przygotowanie ciastek.

„Pracowity jak pszczółka” – rozmowa na podstawie wiersza Urszuli Kozłowskiej.

Praca z L75 – rozdzielanie po tyle samo, ćwiczenia w czytaniu, odliczanie wskazanej liczby elementów.

„Tęcza” A.Warzecha – zabawa ilustracyjna do wiersza.

„Malujemy lato” – zabawa plastyczna na świeżym powietrzu. Malowanie na folii sterczowej.

„Tęcza” – doświadczenie.

„Truskawki na krzakach” – zabawa matematyczna z elementem ruchu.

 ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE

 • wprowadzenie pojęcia rozwaga rozumianego jako umiejętność realnego oceniania sytuacji
  i właściwego zachowania się w niej; kształtowanie umiejętności oceny działania; wdrażanie do bezpiecznego zachowania; uświadamianie konieczności refleksji nad swoim zachowaniem,
 • zapoznanie z nazwami największych polskich jezior, wprowadzenie nazw polskich jezior do czytania globalnego,
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej; stwarzanie możliwości do podejmowania współpracy podczas działań twórczych,
 • wprowadzenie nazw gór (Tatry, Bieszczady); doskonalenie umiejętności przeliczania, kodowania i dekodowania informacji; uświadamianie konieczności rozważnego zachowania się podczas wędrówek po górach.

Działania szczegółowe:

„Piłka” Joanna M. Chmielewska– rozmowa o rozwadze na podstawie opowiadania.  Wykonanie zadań  z KP4.40–41 – wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji, ocena postępowania, zmiana zachowań na bezpieczne.

„Jestem rozważny” – zabawa słownikowa. Dzieci starają się wymyślać różne sytuacje, w których należy być rozważnym, np. bezpieczne zachowanie podczas zabaw na placu, w trakcie spaceru z rodzicami czy grupą przedszkolną, w obcym miejscu, podczas spotkania z obcym psem, rozmowy z obcą osobą.

Przyklejenie prac do brystolu z napisem: Jestem rozważny, gdy…

„Stop-klatka” – zabawa z elementami dramy. Dzieci dobierają się w 2- lub 3-osobowe zespoły. Każdy zespół przedstawia krótką scenkę – sytuację, w której należy wykazać się rozwagą.

„Wielkie jeziora” – zabawa z mapą. Szukanie na mapie Polski jezior. Zaznaczenie ich na mapie. Wskazanie, gdzie jest najwięcej jezior.

Praca z KP4.42 – kolorowanie według kodu, pisanie po śladzie, wypowiedzi na temat zachowania nad jeziorem.

„Rozwaga nad jeziorem” – zabawa językowa. Dzieci tworzą lunetę. Nauczyciel wprowadza w temat poprzez opowiadanie. Pokazuje kapok- do czego on służy. Opis sytuacji, które mogą wydarzyć się na łódce.  „Rozważne rady” – zabawa plastyczna. Dzieci rysują, jak należało się zachować w sytuacjach omawianych podczas poprzedniej zabawy

„Łódką po jeziorze” – zabawa konstrukcyjna. Dzieci z kredowanych kartek robią według instrukcji łódki, a potem puszczają je misce z wodą.

„Wyprawa, ale dokąd?” – zabawa językowa. W różnych miejscach sali są zdjęcia przedmiotów jednoznacznie kojarzących się z górami. Dzieci mają za zadanie je odszukać                  i przynieść do miejsca zabawy. Ustalają, co przedstawiają kolejne zdjęcia, z jakim regionem się kojarzą, podają nazwy przedmiotów i kładą pod każdym etykietę z nazwą.

„Wycieczka w góry” – zabawa z mapą, rozmowa na podstawie wiersza „W górach” Anny Paszkiewicz.

„Zdobywamy górskie szczyty” – zabawa matematyczna.  Wykonanie zadań z KP4.43 – szacowanie długości, porządkowanie według wielkości, numerowanie, kodowanie informacji.

„Na górskim jeziorze” – zabawa z kodowaniem.

„Wyprawa, ale dokąd?” – zabawa sensoryczna. N. umieszcza w pudełku przedmioty kojarzące się z morzem: muszelki, piasek, ręcznik kąpielowy, okulary przeciwsłoneczne, płetwy, piasek, bursztyn itp. Dziecko wkłada rękę do pudełka, stara się rozpoznać przedmiot i podać jego nazwę.

„Morze, nasze morze …” – zabawa z mapą, ćwiczenia w czytaniu. Dzieci odszukują na mapie Morze Bałtyckie. Dostają od N. etykiety z nazwami większych nadbałtyckich miejscowości i starają się je odnaleźć na mapie i umieścić tam etykietę.

 DO WIDZENIA!

 • rozwijanie umiejętności logicznego i zrozumiałego wypowiadania się na temat swoich odczuć; kształtowanie postawy otwartości i życzliwości w stosunku do nowo poznawanych osób; budzenie zaciekawienia tematem szkoły,
 • doskonalenie umiejętności czytania – utrwalanie liter drukowanych i pisanych; rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, koncentracji uwagi,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia fabuły, np. gry planszowej; rozwijanie umiejętności precyzyjnego odmierzania, przeliczania, kodowania i dekodowania informacji podczas konstruowania gry,
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wypychania, składania i sklejania; uświadamianie znaczenia wartości jako norm wyznaczających kierunek aktywności społecznej.

Działania szczegółowe:

„Powitalny uśmiech” – rozmowa na podstawie wiersza „Uśmiech” IrenY Landau.

„Będziemy uczniami” – zabawa językowa. Próba odpowiedzenia na pytania: Jak wyobrażacie sobie bycie uczniem? Co będziecie robić w szkole jako uczniowie? Rysują przedstawione przez siebie sytuacje, a prace przyklejają do brystolu z napisem W szkole…

„Polowanie na litery” – zabawy z literami. – „Do pary”, – „O jakiej literze myślę?”, – „Na tropie”.

 Praca z KP4.47 – wpisywanie haseł do diagramu, odczytywanie kodu, pisanie liter w liniaturze.

„Razem” – zabawa twórcza. Każde dziecko ma przed sobą kartkę ze swoim imieniem. Dzieci siadają w kole, kładą kartki przed sobą. Rysują dowolny prosty kształt. Zamieniają się o jedno miejsce i dorysowują kolejną cześć, aż wrócą do swojej kartki.

„Wakacyjne wyprawy” – konstruowanie gier ściganek. Dzieci wspólnie ustalają tematykę: o jakim miejscu gra będzie opowiadała (morze, jezioro, góry, las). Rysują trasę, dzielą ją na pola, wpisują wyrazy start, meta, ustalają premie i pułapki, które wrysowują w trasę. Ustalają zasady, które wpisują lub wrysowują w grę.

„Wakacyjne ciekawostki” – rozmowa na podstawie wiersza „Wakacyjny letni czas” Wiery Badalskiej.

„Tak czy nie?” – quiz. Każde dziecko przygotowuje dla siebie etykiety z wyrazami TAK, NIE – pisze lub przykleja gotowe litery. N. podaje stwierdzenia dotyczące bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań, a dzieci je oceniają, pokazując właściwe napisy, np.: rozmawiam z nieznajomym;

Praca z KP4.48 – określanie cech przedmiotów, klasyfikowanie, rysowanie.

„Pudełko na wakacyjne skarby” – praca plastyczno-techniczna.

„Pożegnanie” – rozmowa na podstawie wiersza „Pożegnanie” Barbary Stankiewicz-Gawrysiak.

„Wakacyjne pociągi” – zabawa ruchowa z elementem liczenia. Wykonanie zadań z L80 – ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu, tworzenie zbiorów o wskazanej liczbie elementów.

Rozwijanie sprawności ruchowej: codzienne ćwiczenia poranne, 2 x w tygodniu ćwiczenia gimnastyczne, codzienne zabawy ruchowe i/lub z przyborami i/lub przy muzyce.

Realizowane projekty:

1)      Realizacja projektu Logigry – rozwijanie inteligencji logiczno-matematycznej dzieci.

2)      Realizacja programu  Bilingual Future

-Kto to jest?: eyes, nose, mouth, smile, ear, face, hand, head. Who’s that?
-Zdjęcie rodzinne Pandy: photo, rabbit, mummy, daddy, brother, sister, grandma, family, grandpa.
-Nasz mały domek: house, roof, window, door, tree, spider.

3)      Logorytmika: Co słychać w lesie? - zajęcia w dniu 8.06 prowadzi nauczyciel logopeda.

4)     Logorytmika: Wakacje nad morzem - zajęcia w dniu 22.06 prowadzi nauczyciel logopeda.

 

WYDARZENIA:

1.06. festyn z okazji Dnia Dziecka

17.06 g. 15.30 uroczystość pożegnania starszaków

21.06 g. 8.15 – 16.00 wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego Wioska pod Kogutem

DZIEŃ OTWARTY W GRUPIE ZUCHY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 08.06. Chętnych rodziców prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy z nauczycielką:  kkaminska@przedszkole225waw.szkolnastrona.pl  w celu umówienia spotkania. Konsultacje mogą mieć formę telefoniczną lub online.