Przedszkole nr 225 w Warszawie

Procedura "Dziecko przewlekle chore w przedszkolu"

PROCEDURA

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE

W PRZEDSZKOLU NR 225 w Warszawie

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 31 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2018 r., poz. 2140)
  • Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 4 maja 2010 r.
  • Stanowisko Ministra Edukacji Narodowej dotyczące zapewnienia opieki dzieciom przewlekle chorym w szkole/placówce z 2014 r.  (DZSE.WSPE.523.565.2014)
  • Informacja Ministra zdrowia Uczeń przewlekle chory w szkole (źródło: mz.gov.pl)
  • Statut Przedszkola nr 225 w Warszawie.

Opracowano na podstawie publikacji Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania „One są wśród nas” Wyd. Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia.

Cel procedury

Niniejsza procedura reguluje kwestię opieki, wychowania i kształcenia dzieci przewlekle chorych. Realizacja potrzeb dzieci wynikających z określonych stanów chorobowych powinna zapewniać pełne bezpieczeństwo i optymalny rozwój każdego dziecka. Placówka w miarę swoich możliwości tworzy warunki gwarantujące podstawowe prawa dziecka i wszechstronny rozwój.

Dziecko przewlekle chore może być przyjęte do przedszkola za zgodą dyrektora  po dokonaniu przez niego oceny możliwości zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków edukacji.

1. Rodzice mają obowiązek udzielania nauczycielom wszelkich informacji dotyczących chorób przewlekłych, w szczególności alergii, astmy, cukrzycy, padaczki, chorób nerek, układu krążenia, nowotworów, innych chorób.

2. Rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z niniejsza procedurą i pisemnego poświadczenia tego faktu (wzór oświadczenia – załącznik nr 1).

3. Po uzyskaniu zgody dyrektora przedszkola na przyjęcie dziecka do przedszkola zgłoszenia choroby należy dokonać do wychowawcy grupy, w formie pisemnej, z dołączeniem zaświadczenia lekarskiego i listą leków, jakie należy podać dziecku.

4. Wychowawca grupy po otrzymaniu informacji od rodzica zgłasza ten fakt dyrektorowi placówki w celu ustalenia zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków edukacji.

5. W przypadku konieczności dokonania zabiegów medycznych wynikających ze specyfiki choroby nauczyciel informuje rodzica o braku uprawnień do ich wykonania oraz o tym, że w placówce proste zabiegi medyczne, jak np. podawanie leków, mogą być wykonane w szczególnych przypadkach, aby umożliwić dziecku korzystanie z edukacji. Nauczyciel może dobrowolnie zobowiązać się do wykonania tych czynności, biorąc pod uwagę swoje możliwości. 

6. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za zorganizowanie odpowiednich warunków opieki, wychowania i kształcenia dziecka z określoną chorobą przewlekłą. W tym zakresie ściśle współpracuje z organem prowadzącym, zabiegając o to, aby utworzone warunki gwarantowały dziecku realizację potrzeb w optymalnym zakresie, np. zatrudnienie specjalisty, pielęgniarki.

7. Rodzic dziecka jest zobowiązany do przekazania nauczycielowi szczegółowej  i wyczerpującej informacji na temat choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu.

8. Rodzic dziecka jest zobowiązany do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy w organizowaniu warunków edukacji, w szczególności powinien służyć radą i pomocą, bazując na swoim doświadczeniu w radzeniu sobie z chorobą dziecka (rodzic omawia z nauczycielem sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia, np. sposób pomocy dziecku do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica, podania leku).

9. Nauczyciel jest zobowiązany do przekazania wszystkich istotnych informacji innym osobom, które mają kontakt z dzieckiem (np. w sali zbiorczej przedszkola, pracownikom pomocniczym, specjalistom, a w sali przedszkolnej w ustalonym miejscu umieszcza numery telefonu do rodziców).

10. W razie pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel równocześnie powiadamia dyrektora, służby medyczne i rodziców dziecka. Rodzic w formie oświadczenia wyraża zgodę na wezwanie pomocy medycznej (Załącznik nr 3).

11. Nauczyciel, który został odpowiednio poinstruowany w zakresie postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu, może wyrazić zgodę na podawanie dziecku leków lub wykonania prostej procedury medycznej np. pomiaru poziomu cukru we krwiw przypadku, gdy zachodzi taka konieczność po pisemnym upoważnieniu przez rodzica (załącznik nr 2 i/lub 3).

12. W przypadku dziecka z dietą wynikającą z chorób przewlekłych rodzice zawierają kontrakt z dyrektorem dotyczący sposobu żywienia dziecka w przedszkolu (załącznik nr 6)

13. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków, to powinien:

1) posiadać pisemne zaświadczenie lekarskie o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego dawkowania (dostarczone przez rodziców/prawnych opiekunów);

2) odnotowywać fakt podania leku w „imiennym rejestrze podawanych leków dziecku przewlekle choremu” poprzez zapisanie nazwy podanego leku, daty i godziny podania oraz dawki leku (załącznik nr 5);

3) potwierdzić fakt podania dziecku leku i nadzorowania tej czynności poprzez złożenie czytelnych podpisów po każdorazowym podaniu leku w rejestrze;

4) powiadomić dyrektora przedszkola o każdej zmianie sytuacji, przedkładając uzyskaną od rodziców dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienia rodziców/prawnych opiekunów.

14. Leki podawane dzieciom są przechowywane w sposób bezpieczny (zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych).

15. Rodzic po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka jest zobowiązany do niezwłocznego przybycia do przedszkola. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu   z rodzicami nauczyciel lub inna wyznaczona przez dyrektora osoba opiekuje się dzieckiem do czasu przybycia rodziców/osób upoważnionych lub karetki pogotowia.

16. W sytuacjach nagłych nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań związanych   z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania ratowników medycznych, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.

17. Obowiązkiem nauczyciela jest wspieranie dziecka w radzeniu sobie z chorobą,  w szczególności dbanie o przyjazną atmosferę tworzoną w duchu akceptacji i tolerancji  w szczególności przez grono rówieśników.

18. Obowiązkiem nauczyciela jest stosowanie alternatywnych metod edukacji gwarantujących dziecku realizację jego potrzeb oraz organizowanie otoczenia sprzyjającego jego wszechstronnemu rozwojowi.

Załączniki do procedury:

1. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zapoznaniu się z  niniejszą procedurą.

2. Upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą wraz z:

- oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych.

- oświadczeniem nauczyciela o wyrażeniu zgody.

3. Upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych do wykonywania prostych procedur medycznych u dziecka z chorobą przewlekłą wraz z:

- oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych.

- oświadczeniem nauczyciela o wyrażeniu zgody.

4. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.

5. Imienny rejestr podawanych leków dziecku przewlekle choremu.

6. Kontrakt dotyczący żywienia dzieci z dietami wynikającymi z chorób przewlekłych                                                                                                                            

               Procedura wprowadzona Zarządzeniem nr 6/2019 Dyrektora Przedszkola nr 225 w Warszawie z dnia 25.06.2019 r.