Przedszkole nr 225 w Warszawie

Projekt "Logigry - rozwijanie inteligencji logiczno-matematycznej dzieci"

W naszym przedszkolu realizowany jest Projekt

Logigry - projekt rozwijania inteligencji matematyczno - logicznej dzieci”

finansowany przez Burmistrza dz. Ochota.

 

Projekt realizowany jest jako innowacja pedagogiczna wpisana

do Rejestru Innowacji i Eksperymentów Mazowieckiego Kuratorium Oświaty

 

Autor projektu: mgr Barbara Rokicka

Realizatorzy: nauczyciele wszystkich grup

Adresaci: dzieci 3-6 lat w przedszkolu

Termin realizacji: od15.02. 2014 r. do dziś

 Finansowanie:  grant  Burmistrza dz. Ochota

 Cel główny projektu: zwiększenie umiejętności matematyczno- logicznych dzieci

 Główne założenie projektu to edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna – w naszym przedszkolu dążymy do tego aby przedszkole było dla dziecka przyjazne, aby skutecznie pomagało mu się uczyć. Dlatego kładziemy nacisk na nowoczesne podejście do edukacji, ale nie odrzucamy dobrych, sprawdzonych rozwiązań metodycznych – szczególnie dotyczących dziecięcej matematyki. Trudności i niechęć do matematyki jako przedmiotu szkolnego chcemy przełamać już w przedszkolu – poprzez zabawę wprowadzamy dzieci w świat pojęć matematyczny i technicznych, pozwalamy  im doświadczać  i przeżywać rzeczywistość wykorzystując dziecięcą ciekawość i fascynację otaczającym światem. Dlatego w projekcie innowacji zaplanowano działania:

  • podtrzymujące ciekawość i otwartość;
  • dające solidne kompetencje matematyczne i techniczne zgodnie z możliwościami rozwojowymi przedszkolaka.

    W projekcie zajęcia są oparte na zabawie, proponują różnorodną aktywność, wiele się na nich dzieje. Są także skuteczne – dziecko zdobywa nowe umiejętności i wiadomości. Spodziewamy się, że przyniosą zamierzone efekty, gdyż będą przyjazne dziecięcemu sposobowi rozumowania, czyli w przypadku dziecka w wieku przedszkolnym  oparte przede wszystkim na jego własnej aktywności, manipulowaniu przedmiotami, zabawie. Zajęcia respektują prawidłowości rozwoju dziecięcego rozumowania, a jednocześnie są dostosowane do aktualnego poziomu rozwoju konkretnego przedszkolaka. Dają dziecku odpowiednią porcję dobrze dobranych doświadczeń.

      Podstawą osiągnięcia założonych celów projektu innowacji jest codzienna, systematyczna realizacja programu edukacji matematycznej według koncepcji prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej.

     Działania zaplanowane w projekcie innowacji uwzględniają zasadę dbałości o harmonijny rozwój dziecka, czyli mają  na uwadze jego rozwój intelektualny, społeczny, emocjonalny a także fizyczny. Dobre funkcjonowanie człowieka opiera się bowiem na czterech filarach – rozwoju umysłowym, emocjonalnym, społecznym oraz fizycznym. Solidnie i stabilnie można stać tylko na zrównoważonych filarach. Dziecku do uczenia się matematyki i poznawania nauk ścisłych potrzebny jest odpowiedni poziom rozwoju intelektualnego, ale niezbędny jest mu także dobry poziom funkcjonowania emocjonalnego i społecznego. Nie zapominamy więc o rozwoju fizycznym. Tym bardziej, że rozwój dziecka w wieku przedszkolnym określa się jako rozwój psychoruchowy, podkreślając powiązanie pomiędzy rozwojem umysłowym, a rozwojem fizycznym.

     Dostrzegamy ogromną korelację pomiędzy dobrze opanowanymi podstawowymi umiejętnościami matematycznymi, a  sukcesami w nauczaniu innych przedmiotów ścisłych w dalszej edukacji szkolnej np. dobre opanowanie kierunków w przestrzeni przekłada się na sprawne czytanie (rozróżnianie kształtu liter – np. umiejscowienie brzuszka w literze „b”), umiejętności czytania mapy na lekcji geografii itp.

Tę stabilność i zrównoważenie chcemy osiągnąć realizując  projekt innowacji  „Logigry - projekt rozwijania inteligencji matematyczno- logicznej dzieci”

Projekt jest nowatorskim przedsięwzięciem w naszym przedszkolu. Edukacja matematyczna to oczywiście od wielu lat standard, ale prowadzona codziennie, metodami przyjaznymi dzieciom oraz pokazanie i praktyczne doświadczanie wykorzystania wiedzy matematyczno-logicznej w innych dziedzinach życia pozwoli nam w pełni osiągnąć założone cele: wzrost kompetencji matematycznych dzieci oraz zainteresowanie dzieci naukami ścisłymi.

 Sposoby realizacji projektu:

W ramach projektu realizowany jest  cykl zajęć

 1)       "Gry logiczne" - zajęcia prowadzone we wszystkich grupach przez nauczycielki po czasie realizacji podstawy programowej 1 x w tygodniu w oparciu o pomoc dydaktyczną "Logigramm" oraz gotowe i autorskie gry logiczne.

 2)       "Klubik szachowy" - zajęcia dla dzieci 5-6 letnich prowadzone przez instruktora z AZS UW 1x w tygodniu po 30 min. w sześciu grupach max. 8-osobowych po czasie realizacji podstawy. Nauczycielki  grup odbyły szkolenia „Podstawy metodyki gry w szachy z dziećmi” i podtrzymują zainteresowania dzieci podczas ich gry w szachy z rówieśnikami w tzw. czasie przeznaczonym na zabawę.

 3)       "Logigry" - wspólne zabawy z gier logicznych i szachowych z uczniami-wolontariuszami pod opieką nauczyciela Kółka Szachowego przy Szkole Podstawowej nr 264 - 1x w miesiącu z wykorzystaniem zakupionych 14 zestawów szachowych

 4)       Podsumowaniem projektu - Przedszkolny Turniej Gier Logicznych dla wszystkich dzieci z przedszkola.

 Sposoby ewaluacji projektu:

  Systematyczna obserwacja dzieci. Ocena skuteczności rozwiązywania zadań logicznych. Ocena umiejętności gry w szachy.

 Wysokość grantu w 2020 roku: 18 000 zł

 

Literatura:

Dziecięca matematyka: metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.

Dziecięca matematyka - dwadzieścia lat później: Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska Wydawca / producent: Bliżej Przedszkola 2015

Rozwój myślenia logicznego i matematycznego u przedszkolaków: klasyfikowanie: rozumowanie operacyjne, myślenie przyczynowo-skutkowe, wnioskowanie o zmianach: zbiór zabaw i kart pracy / [red. Małgorzata Skura, Michał Lisicki]. - Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012.

Rozwój myślenia logicznego i matematycznego u przedszkolaków: liczenie i rachowanie: miary: intuicje geometryczne: zbiór zabaw i kart pracy / [red. Małgorzata Skura, Michał Lisicki]. - Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012.

Rozwój myślenia logicznego i matematycznego u przedszkolaków: rytmy : orientacja w przestrzeni: zbiór zabaw i kart pracy / [red. Małgorzata Skura, Michał Lisicki]. - Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012.

Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Dobosz Krystyna, Zielińska Ewa, Wydawnictwo: WSIP  2004